Kezdőlap

 

Ungvári Tamás

Ungvári Tamás – író, műfordító, kritikus

Tamas Ungvari, writer, translator, editor, and professor emeritus of the Budapest Rabbinic Seminary / Jewish University in  Hungary is best described as a maverick of transcontinental intellectual life. His studies include the trilogy of the philosophy of literature (The Philosophy of Beauty / Introduction to Literature, Poetica, and Time and the Novel ; Studies in Hungarian History and Literature (Eleven Centuries in the Heart of Europe, on CD, editor, Sources of Hungarian History). Lately the focus of Dr. Ungvari’s Research became Jewish Cultural Studies. His major work was published in the Social Science Monograph Series, Boulder Colorado under the title The ‘Jewish Question’ in Europe – the Case of Hungary, New York, Distr. Columbia University Press, 2000.

Various honors were bestowed upon the work and the person of Dr. Ungvari.
Jozsef Attila Prize for eminence in writing
Cross of Honor of the Hungarian Republic, 1995.
Doctoral Member of the Hungarian Academy of Sciences, 1986
Professor Emeritus University of Jewish Studies, Budapest, 2008

Doctor honoris causa, University of Jewish Studies, 2016

His teaching career included
Faculty, American Studies, Salzburg, Schloss Leopoldskron
DAAD fellow, Ernst Maximilian University, Munich
Overseas fellow, Clare Hall
Overseas fellow, Churchill College, Cambridge
Fulbright teaching Award, Claremont-McKenna College, California
The Hartley Burr Alexander professor of the Humanities, Scripps College, California
California State University, Northridge, California, 2001-2008
Departments of History, Religious Studies, English
Rabbinic Seminar – University of Jewish Studies, Budapest, Hungary 2008/2009

 

 

 


Nem egészen értem, hogyan jutottam el az idős kor küszöbére, mégis hálás vagyok, hogy ezt a magasnak számító kort elérjem. Serdülőkoromat tönkretette a második világháború, ifjúkoromat egy másik diktatúra. A berlini fal leomlásával beköszöntő szabadság hatalmas esély, bár kulturális hozama egyelőre csekély. Panaszáriát mégse várjon tőlem senki. Ha egyetlen mondatban kellene megfogalmaznom, mi volt az életem, ennyit mondok: menekültem előre. A pályaváltoztatás- és igazítás a világon mindenütt előny, nekem sokszor a szememre vetették. Holott én sokszor igazítottam. Voltam szerkesztő, dramaturg, műsorvezető a tévében, írtam tudományos könyveket s egy Beatles-bibliát, szekérderékszámra fordítottam regényeket és színdarabokat, vezettem számítógépes céget. A jégkorszakban, amelyikben éltem, az előremenekülés ígérte a túlélést. Így nem értek a nyomomba. Az egyéniségemet a változási képesség alakította.
A jégkorszakbeli pályákat nem azon kell mérni, milyen magasra húztak. Hanem azon, hogy sikerült-e a radar alatt kellő sebességgel repülni, hogy észre ne vegyenek földi ütegek. Érdemnek tudom, hogy soha nem volt hatalmam senki felett. Nem álltam be az ideológiai összeesküvésekbe, mert azokról kezdettől fogva tudtam, hogy az a privilégiumok maffiája. Abban a felsőoktatási intézményben, ahol tanítottam, szobám sohasem volt, vagy telefonom. Az irodámat az aktatáskámban hordtam.  A névjegyemről, ha nyomatnék, mégis lelógnának címeim s rangjaim. Igaz, azokat jószerivel külföldön szereztem. Ha összeadom az esztendőket, amelyeket Angliában, Németországban, Amerikában töltöttem, évtizedekre rúgnak.

   Az életprogramomat beteljesítettem. Tőlem senkinek nem kell és nem kellett félnie, engem viszont bátran lehetett és lehet irigyelni. Csak azért a oldog esztendőért, a feneketlen jókedvemért. Most is egy könyvemen dogozom, felteszem, kiadják. Hogy az eddigieket olvassák-e? Többen, mint bevallják, foszlányaikat, persze itt-ott felfedezem, persze idézőjel nélkül. A legbüszkébb a magányomra vagyok: akolban, csordában sosem éltem. Nem voltam kitartott író: állásban vagyok, hogy az egyetemről kijöttem, a szolgálati éveim száma elérte az ötvenet.
Az a vidám pesszimista, aki vagyok, tisztelettel köszönti olvasóit, híveit, irigyeit és ellenfeleit. Minden úgy volt jó, ahogyan volt. A jövőről meg nincs mit beszélni

Ungvári Tamás aláírása

Az ELTE angol–magyar szakán végzett 1952-ben, a Csillag rovatvezetője lett, 1957-től aspiráns, 1959-től a Magyar Nemzet szerződéses munkatársa, 1960-tól fordító, dramaturg, a Budapester Rundschau szerkesztője. 1970-től a Magyar Színházi Intézet főmunkatársa, 1975-től a Szépirodalmi Könyvkiadó szerkesztője, 1980–81-ben a Színház- és Filmművészeti Főiskola docense, 1982-től egyetemi tanára. Több külföldi egyetem vendégprofesszora. Az irodalomtudomány kandidátusa (1968), a Magyar Tudomános Akadémia doktora. (1989). A nemzetközi P.E.N. Club magyar tagozatának két cikluson át volt főtitkára. Az angliai Cambridge Churchill kollégiumában „overseas fellow”-vá választották. Fulbright vendégprofesszorként négy esztendőt töltött a kaliforniai Claremontban. IREX csereprofesszorként előadott a Columbia, Yale és Harvard egyetemeken. Tanított a State University of California Northridge campusán és az UCLA XLS programjában csaknem teljes évtizedet. Jelenleg a Rabbiszeminárium – Zsidó Egyetem doktori iskolájának professor emeritusa.

Bibliográfiája // Bibliography

A Zuckerberg-galaxis. Az én Facebookom, Budapest, Scolar 2016.

The Zuckerberg-Galaxy –  My Facebook, Budapest, Scolar, 2016.

Felperzselt ország. Sorsfordító évek emlékiratai, Budapest, Scolar, 2016.

Scorched County – Memoirs of Fateful Years, Budapest, Scolar, 2016.

A hódító képzelet. Regényes példák, példás regények, Budapest, Scolar, 2015.

The Conquering Fantasy – The Romance of the Novel, Budapest, Scolar, 2015.

A torinói lepel. Misztikus-mágikus utazás, Budapest, Scolar, 2014.

The Turin Shroud – Mystical-Magical Journey, Budapest, Scolar, 2014.

Das Geständnis, Roman, trans.:Erika Bollweg; Greno, Nördlingen, 1989.

A tragikumról. Az ókoriaktól a modernekig, Budapest, Scolar, 2013.

About Tragedy – From the Antiquity to the Modern Age, Budapest, Scolar, 2013.

Szokatlan beszélgetések. A kérdező Ungvári Tamás, Budapest, Scolar, 2013.

Extraordinary Conversations – The Questioner is Tamas Ungvari, Budapest, Scolar, 2013.

A szépség születése. A modern művészetelmélet kezdetei, Budapest, Scolar, 2012.

The Birth of the Idea of Beauty – The Beginnings of Modern Aesthetics, Budapest, Scolar, 2012.

Az életem enciklopédiája; Scolar, Bp., 2012.

The Encyclopedia of My Life, Budapest, Scolar, 2012.

A halhatatlanság enciklopédiája, Budapest, Scolar, 2011.

The Encyclopedia of Immortality, Budapest, Scolar, 2011.

Új Beatles biblia. A négy apostol mítosza, Budapest, Scolar, 2011.

The New Beatles-Bible – The Myth of the Four Apostles, Budapest, Scolar, 2011.

Nyomtalanul. A gyilkosok köztünk vannak, Budapest, Scolar, 2010.

Without a Trace – The Murderers are Among Us! Budapest, Scolar, 2010.

Az emlékezés enciklopédiája, Budapest, Scolar, 2010.

The Encyclopedia of Remembrance, Budapest, Scolar, 2010.

Csalódások kora. A “zsidókérdés” magyarországi története, Budapest, Scolar, 2010.

The Age of Discontent – The History of the “Jewish Question” in Hungary, Budapest, Scolar, 2010.

Labirintusok. A szellemtörténet útjai a klasszikustól a modernig, Budapest, Scolar, 2009.

Labirinths – The Way of Intellectual History from the Classics to the Moderns, Budapest, Scolar, 2009.

A feledés enciklopédiája, Budapest, Scolar, 2009.

The Encyclopedia of Forgetting, Budapest, Scolar, 2009.

The “Jewish question” in Europe. The case of Hungary (Ahasvérus és Shylock); Boulder–Highland Lakes–New York, Social Science Monographs–Atlantic Research and Publication–Columbia University Press, 2000 (Atlantic studies on society in change, 99.)

Bűnbeesés után; Európa szellemi élete a két világháború között, Budapest, Ulpius-ház, 2008.

“After the Fall” – the Intellectual Life of Europe between the Two World Wars, Budapest, Ulpius-ház, 2008.

Hemingway háborúja. Kalandregény, Budapest, Ulpius-ház, 2005.

Hemingway, the Warrior – Adventure, Budapest, Ulpius-ház, 2005.

Lezáratlan nyomozás; Ulpius-ház, Budapest, Ulpius-ház, 2004.

Investigation without Closure, Budapest, Ulpius-ház, 2004.

A regény és az idő, Budapest, Maecenas, 1996.

Fiction and Time, Budapest, Maecenas, 1996.

A védelem tanúja. Bizalmas és szigorúan titkos feljegyzések E. J. [Elbert János] életéről és titokzatos haláláról, Budapest, Dovin, 1990.

Witness for the Defense – Confidential Notes on the Life and Mysterious Death of Janos Elbert, Budapest, Dovin, 1990.

Az irodalomtörténet diszkrét bája, avagy A szemérmetes igazság, Budapest, Magvető, 1988.

The Discrete Charm of Literary History or the Prude Truth, Budapest, Magvető, 1988.

A titkos háború. Egy nyomozás története, Budapest, 1986.

The Secret War – The Story of an Investigation, Budapest, 1986.

A regényről; szerk. Szerdahelyi István és Ungvári Tamás; Kossuth, Budapest, Kossuth, 1986.

On the Novel – Edited by Istvan Szerdahelyi and Tamas Ungvari, Budapest, Kossuth, 1986.

Rekviem egy manekenért. 17 válogatott történet, Budapest, Lapkiadó Vállalat, 1985.

Requiem for a Mannequin – 17 Selected Stories, Budapest, 1985.

Kaland és gondviselés. A regény születésének eszmetörténeti háttere, Budapest, Magvető, 1985.

Adventure and Providence – The Background of the Birth of the Novel, Budapest, Magvető, 1985.

A harmadik csatorna. Egy kritikus naplójából, Budapest, Múzsák, 1985.

The Third Channel, From the Notebook of a Critic, Budapest, Múzsák, 1985.

Nemcsak Babilonban, Budapest, Szépirodalmi, 1984.

Not only in Babylon, Budapest, Szépirodalmi, 1984.

A modern irodalom válaszútjain. Irodalmi tanulmányok, Budapest, Gondolat, 1984.

On the Intersections of Modern Literature, Studies in Literature, Budapest, Gondolat, 1984.

Avantgarde vagy realizmus? Brecht és Lukács vitájáról, Budapest, Magvető, 1979.

Avantgarde or Realism? On the Debate of between Bertolt Brecht and George Lukacs, Budapest, Magvető, 1979.

Brecht színházi forradalma, Budapest, Akadémiai, 1978.

The Theatrical Revolution of Bertolt Brecht, Budapest, Akadémiai, 1978.

A regény és az idő, Budapest, Gondolat, 1977.

Time and the Novel, Budapest, Gondolat, 1977.

Rock, rock, rock, Budapest, Zeneműkiadó, 1976.

Rock, rock, rock, Budapest, Zeneműkiadó, 1976.

Poetika; 2. átdolg. kiad.; Gondolat, Bp., 1976

Poetics, Budapest, Gondolat, 1976.

Világszínház, Budapest, Szépirodalmi, 1974.

Theatre of the World, Budapest, Szépirodalmi, 1974.

A dráma művészete ma. Írók, rendezők, kritikusok korunk drámájáról; vál., szerk., bev. Ungvári Tamás, Budapest, Gondolat, 1974.

The Art of Contemporary Drama – Authors, Directors and Critics on the Present-Day Theatre, Budapest, Gondolat, 1974.

A rock mesterei. Az ellenkultúra kulturtörténete, Budapest, Zeneműkiadó, 1974.

Masters of Rock – the Cultural History of Counter-Culture, Budapest, Zeneműkiadó, 1974.

Déry Tibor alkotásai és vallomásai tükrében, Budapest, Szépirodalmi, 1973.

Tibor Dery in his Own Words, Budapest, Szépirodalmi, 1973.

Találkozások a világhírrel, Budapest, Kozmosz, 1972.

Accidental Meetings with World Fame, Budapest, Kozmosz, 1972.

Ikarusz fiai, Budapest, Szépirodalmi, 1970.

Sons of Icarus, Budapest, Szépirodalmi, 1970.

Mítosz és művészet. Megjegyzések a tragédia eredetéről, Budapest, Akadémiai, 1967.

Myth and Art – Notes on the Origin of Tragedy, Budapest, Akadémiai, 1967.

Modern tragikum – tragikus modernség, Budapest, Gondolat, 1966.

Modern Tragedy – Tragical Modernity, Budapest, Gondolat, 1966.

Az eltűnt személyiség nyomában. Tanulmányok, Budapest, Szépirodalmi, 1966.

In Search of the Lost Personality – Studies, Budapest, Szépirodalmi, 1966.

Szigetország utasa, Budapest, Táncsics, 1963.

Travels in Britain, Budapest, Táncsics, 1963.

Thackeray, Budapest, Gondolat, 1962.

Thackeray – a Life, Budapest, Gondolat, 1962.

Fielding, Budapest, Művelt Nép, 1955.

Fielding – a Life, Budapest, Művelt Nép, 1955.

Színházi fordításai:

Neil Simon: A napsugár fiúk (fordító) – 2016/2017

Frederick Loewe – Alan Jay Lenrner: My fair lady (fordító) – 2014/2015

John Cariani: Isten háta mögött (fordító) – 2014/2015

Alexander Breffort – Márguerite Monnot: Irma, te édes! (fordító) – 2014/2015

Ray Cooney: A miniszter félrelép (fordító) – 2014/2015

Alexander Breffort – Marguerite Monnot: Irma, te édes! (fordító) – 2013/2014

Neil Simon: A Napsugár Fiúk (fordító) – 2013/2014

Frederick Loewe – Alan Jay Lerner: My fair lady (fordító) – 2013/2014

Tom Kempinski: Távolsági szerelem (fordító) – 2013/2014

Frederick Loewe – Alan Jay Lerner: My fair lady (fordító) – 2013/2014

Mark St. Germain: Az utolsó óra (fordító) – 2012/2013

Ray Cooney: Páratlan páros (fordító) – 2012/2013

Frederick Loewe – Alan Jay Lerner: My fair lady (fordító) – 2012/2013

Neil Simon: A napsugár fiúk (fordító) – 2012/2013

Arthur Miller: Az ügynök halála (fordító) – 2012/2013

Friedrich Dürrenmatt: A fizikusok (fordító) – 2012/2013

Marsha Norman: Jóccakát, mama! (fordító) – 2011/2012

Arthur Miller: Az ügynök halála (fordító) – 2010/2011

Friedrich Dürrenmatt: A fizikusok (fordító) – 2010/2011

Arthur Miller: Az ügynök halála (fordító) – 2010/2011

Joseph Bologna – Renee Taylor: A Bermuda háromszög botrány (fordító) – 2009/2010

Bernard Slade: Jutalomjáték (fordító) – 2009/2010

Gene Stone – Ray Cooney: Miért nem marad reggelire? (fordító) – 2008/2009

Spewack Bella – Cole Porter – Sam Spewack: Csókolj meg Katám! (fordító) – 2007/2008

Ray Cooney: A miniszter félrelép (fordító) – 2004/2005

Alan Ayckbourn: Hogy szeret a másik? (fordító) – 2004/2005

Ray Cooney: Páratlan páros (fordító) – 2004/2005

Marvin Hamlisch: A mi dalunk szól (fordító) – 2004/2005

Arthur Miller: Az ügynök halála (fordító) – 2004/2005

Arthur Miller: Fejének belseje (fordító) – 2003/2004

Arthur Miller: Az ügynök halála (fordító) – 2002/2003

Arthur Miller: Az ügynök halála (fordító) – 2000/2001

Neil Simon: A napsugár fiúk (fordító) – 1997/1998

Ray Cooney: A miniszter félrelép (fordító) – 1996/1997

Ray Cooney: Páratlan páros (fordító) – 1985/1986

Díjai:

  • Komlós Aladár-díj (2016)
  • Hazám-díj (2015)
  • Radnóti Miklós anti-rasszista-díj (2015)
  • Széchenyi-díj (2010)
  • Budapest díszpolgára (2010)
  • Kitüntetés: Magyar Köztársaság középkeresztje polgári tagozat(1995)
  • József Attila-díj (1985)
  • A Művészeti Alap irodalmi díja (1984)

 

Ungvári Tamás

Keresés

Kategóriák

Könyveim